logo
h1

Garanti

h1

Åpent kjøp

h1

Sikker betaling

h1

Riktig del

Betingelser

Betingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett
Versjon 1.0


Innholdsfortegnelse:
Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Garanti
15. Reklamasjoner
16. Verkstedkostnader
17. Kunden er ansvarlig for at rett produkt er bestillt og ved evt.
18. Varer som selges med pant
19. Vær oppmerksom på at noen av bildene er eksempel bilder.

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for
forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av
vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i
næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av
varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av
Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven,
og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten

skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men
oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan
velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må
kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren har gitt
om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse
mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte
korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen
foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene
og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom
partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene,
så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger
Firmanavn: Bildelen AS
Kontaktadresse: Smalvollveien 44 0667 Oslo
E-post: post@bildelen.no
Organisasjonsnummer: 912310841
Kjøper er den personen som foretar bestillingen

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle
avgifter (merverdiavgift, toll og lignende) og leveringskostnader (frakt,

porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de
enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er
foretatt. (vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg
av merverdiavgift.1)

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av
selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet
skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i
nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde
ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet
opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det
anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens
med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke
samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt
med selger så snart som mulig.

6. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra
selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan
selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager
fra bestillingen.4
1 Se lov av 19.juni 1969 om merverdiavgift § 16.
2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i
etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder
faktura med krav om betaling.
3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av
kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til
betalingsmottakerens konto.
4 Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til
anvendelse.
5 Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved
forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra
kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve
forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan
selgeren kreve dette.
Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen
eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.6

7. Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på et sted og
til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren
levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen
fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter
han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige
vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre
annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i
henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er ankommet og kjøperen unnlater å
overta en vare som er stilt til gans eller hennes rådighet etter avtalen, har
kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved
varen selv.

9. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7.
Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til
selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er
levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter
at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema

er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene
på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å
løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene.
Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema,
vil angrefristen likevel gå ut om 1 mnd etter at varen er mottatt. Dersom
kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt i det hele
tatt, vil fristen være 1 år.
Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn
være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må
inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til
selgeren.
4 Jf. Mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for
Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon –
Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12
og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens
hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
5 Lov av 21.juni 1985 nr.82 om kredittkjøp m.m.
6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke
kan stifte gjeld jf. Lov av 22.april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) §
2.7 Lov av 21. desember 2000 nr.105 om opplysningsplikt og angrerett m.v.
ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig
tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen
innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen, henteseddel eller varen
er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for
kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal
betale kostnadene for returforsendelsen.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angret på kjøpet.
Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og
mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen
tilbake til selgeren i originalemballasjen.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som
etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder

CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det
sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst
om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

10. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, må han eller hun undersøke om den er i
samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller
om den ellers har mangler. Ved transport skader er klagefristen 7 dager fra
mottak, ved reklamasjoner se punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid
etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller
hun vil påberope seg mangelen.
Fristen er to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Ved transport skade er fristen 7 dager.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at
leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å
reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks
eller brev).


12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til
avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på
kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens
kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake.
Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet,
kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse
fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det
foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom
oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for 8 Lov av 21.juni
1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.5

Selgeren at det står i vesentlig misforhold at kjøperens interesse i at
selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren
kreve oppfyllelse.
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er
vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for
oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve
avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgerens side jf.
Forbrukerkjøpsloven § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens
punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel eller defekt, kan kjøperen kreve at selgeren
retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette
seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller
volder selgeren urimelige kostnader. Ved defekt eller mangel må kjøper
returnere varen til selger. Selger sender da tilsvarende vare kostnadsfritt til
kjøper. Selger betaler ikke kostnader med montering av varen.
Selgeren skal foreta omleveringen innen rimelig tid. Omlevering skal foretas
uten kostnad for kjøperen, selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på
retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger
særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen ikke krever omlevering, kan selgeren tilby omlevering
dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen
kreve forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når
mangelen er uvesentlig.

14. Garanti
Vi gir 24 mnd. garanti på alle våre produkter, dette betinger at delene er
fagmessig montert.

15. Reklamasjoner
Vi har 5 års reklamasjon.

16. Verksted kostnader
Vi er ikke ansvarlige for evnt. verkstedskostnader ved reklamasjon
Inn/Utmontering.

17. Kunden er ansvarlig for at rett produkt er bestillt og ved evt.
feilbestilling og påfølgende retur trekker vi fra 20% av kjøpesummen i
handlingskostnader.
Ved kjøp av varer som blir bestillt spesielt til kunde utenom vår
nettbutikk er det ikke retur rett.

18. Varer som selges med pant
Da må gamle deler være hos oss innen en frist på 2 mnd.

19. Vær oppmerksom på at noen av bildene er eksempel bilder.